Новини

 • fb
 • youtube

Стань АРХІТЕКТОРОМ перезимівлі без втрат

ПРАВИЛА

проведення рекламної Акції «Архітектор 100% перезимівлі»

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код в ЄДРПОУ 36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари, зокрема для стимулювання продажів ріпаку селекції Лімагрейн організовує та проводить рекламну акцію «Архітектор 100% перезимівлі!» (надалі – Акція)

 

1.2. Акція проводиться у період з 15.06.2019  по 15.05.2020 включно (надалі – Період проведення Акції). Акція проводиться на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.)

1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (далі – Організатор) має право залучати до Акції третіх осіб. Виконавцем Акції є ТОВ  «НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ» (надалі – Виконавець), код за ЄДР 39688062. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6А

 

 

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства місцезнаходженням на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції) .

3. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити покупку в офіційного дистрибютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) і використати насіння ріпаку гібриду Архітект на загальну площу не менше, ніж 150 га (від 50 мішків по 1,5 млн.насінин).

3.2. Відповідно до цих Правил під «Заохоченням» слід розуміти придбання Учасником Акції за ціною 1 грн. без ПДВ за посівну одиницю соняшнику чи кукурудзи селекції Лімагрейн в кількості з розрахунку 1 га ріпаку озимого = 1 га соняшнику/кукурудзи селекції Лімагрейн та виключно у випадку 50 % зменшення густоти рослин навесні (середня на 1 м²), що відбулося внаслідок несприятливих погодних умов (вимерзання) і підтверджене офіційним актом не пізніше ніж до 15.04.2020. Відносно густоти при прийнятті на страхування восени на окремому полі або частині поля (більше ніж 30 %)

3.3. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідно подати Анкету та копії документів на участь в Акції до 15 вересня 2019 року, отримати посіви у оптимальній фазі входу в зимовий період, а також здійснити з представником Організатора первинний огляд посівів до 30 листопада 2019 року. Для первинного огляду посіви повинні бути у оптимальній фазі входу в зимовий період згідно з регламентованою технологією вирощування ріпаку.

Проведення огляду посівів здійснюється лише в присутності  уповноваженого представника Організатора або офіційного дистрибютора, що поставив насіння (Додаток 1).

Представник Організатора узгоджує проведення огляду посівів з Учасником Акції. Під час огляду визначається і фіксується стан посівів та кількість рослин на одиницю площі та складається Акт огляду посівів.

У випадку неперезимівлі посівів ріпаку озимого, ТОВ Лімагрейн Україна надає відповідну кількість насіння гібриду соняшника, рекомендованого для даної агро-кліматичної зони, для пересіву на аналогічну одиницю площі поля.

Відвантаження насіння відбувається через ВИКОНАВЦЯ компанію ТОВ Новий стандарт ділових подорожей з 15 березня по 15 травня, 2020 року.

Розрахунок 1 п.о. соняшника=2,2 га. 1 п.о. кукурузди=0,65 га

Перелік документів для участі, які потрібно надіслати на електронну адресу oksana.ivashchenko@limagrain.com:

• Копії карт-схем полів, підписані представниками господарства та уповноваженого представника компанії Лімагрейн Україна або офіційного дистрибутора, що поставив насіння (Додаток 1).

• Копії видаткових накладних

 • Копії Акту (Актів) списання насіння, завірені печаткою господарства та підписом

3.4. Загальні критерії прийняття посівів відповідно до умов Акції:

• Насіння гібрида придатне для висівання у даному регіоні

• Щільність стояння рослин: від 30 до 80 на 1 м²

• Кількість листків розетки: від 6 до 8 шт.

• Діаметр кореневої шийки: від 8 до 12 мм

 • Точка росту розміщена на висоті не більше 2 см над рівнем грунту
  • Довжина кореня: від 7 до 20 см
  3.5. Загальні причини, через які Учасник втрачає право на отримання Заохочення:
  • Виявлена невідповідність висіяного на полі(-ях) насіння озимого ріпаку гібриду, заявленому в Акції
 • Посіви не відповідають вимогам ухвалених параметрів
  • Виявляються площі з різкими відмінностями у стані розвитку й зовнішньому вигляді рослини
  • Рослини мають явні ознаки ушкодження хворобами чи шкідниками
  • Наявність колоній мишоподібних гризунів або інших шкідників, які можуть завдати значної шкоди посівам у період перезимівлі
  3.6. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 
  4. ОБМЕЖЕННЯ
  4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.
  4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
  4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 
  5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
  5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds, у разі необхідності, іншими способами. 
  6. ІНШІ УМОВИ
  6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
  6.2. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА», як організатор Акції, має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds.
  6.3. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.
   
  Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев
   

  ПЕРЕЛІК

  офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 • Бізон-ТЕХ 2012, код ЄДР 38325315;
 • Агроскоп Інтернешнл, код ЄДР 38948033
 • Мале приватне підприємство Фірма «Ерідон» - ЄДР 1942070 
 • ТОВ Агрофірма Агро Рось, ЄДР 32810145
 • Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев